<< Vasa centralsjukhus  I  Vaasan keskussairaala

Registreringsbeskrivning

Registerbeskrivning enligt § 10 i Personuppgiftslagen (523/99)

Utarbetat 01.02.2009

1. Den registeransvarige

Vasa Centralsjukhus
Sandviksgatan 2-4
65100 Vasa

Telefon
(06) 323 1111

2. Kontaktperson i registerärenden

Namn
Kristian Toivainen
Anu Korpilahti

Telefon
06 323 1723

3. Registrets namn

Användarregister för extranet

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Registret används, med personens samtycke, vid identifiering av dem som använder extranettjänsten, skötseln av kundrelationer och kontakter samt för andra ändamål som anknyter till denna nättjänst.

5. Registrets datainnehåll

I användarregistret för extranet insamlas basuppgifter, såsom: registreringsdatum, efternamn, förnamn, arbetsplats och e-postadress.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Den registeransvarige registrerar sådana användaruppgifter i användarregistret för extranet som användaren själv anger i samband med registreringen på webbplatsen.

7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Inga registeruppgifter utlämnas eller översänds till tredje part.

8. Principer för skydd av registret

Uppgifterna i användaregistret för extranettjänsten lagras i den registeransvarigas system som är skyddat med dataskyddsprogram i operativsystemet. Användningen av systemet förutsätter inloggning med användarnamn och lösenord. Systemet är även skyddat med brandmur och andra tekniska skyddsåtgärder. Enbart på förhand fastställda personer som är anställda av den registeransvarige har tillgång till uppgifter som lagras i systemregistret. Registeruppgifterna förvaras i låsta och bevakade utrymmen.

Vasa centralsjukhus iakttar en strikt reglerad tystnadsplikt. Uppgifter om enskild kund utlämnas enbart på basis av anmälningsskyldighet som fastställts i lag, t.ex. om kunden själv begär det eller om myndighet enligt lag har rätt att begära dessa uppgifter.

9. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som lagrats om honom/henne i registret och få kopior av dessa uppgifter. Begäran att kontrollera uppgifterna ska göras skriftligt och sändas till den person som ansvarar för registerärenden.

10. Rättelse av uppgift

Den registeransvarige rättar, avlägsnar eller kompletterar på eget initiativ eller på krav av den registrerade en införd personuppgift, som med hänsyn till registrets ändamål är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. För rättelse av uppgift ska den registrerade ta kontakt med den person hos den registeransvarige som ansvarar för registerärenden.