<< Vasa centralsjukhus  I  Vaasan keskussairaala

Användarvillkor

Användaravtal för extranettjänsten Vasa centralsjukhus.extranet.fi

1. Allmänt

Detta avtal (Avtal) innehåller de villkor som gäller vid användning av Vasa centralsjukhus Extranettjänst. Tjänsten upprätthålls av Vasa centralsjukhus, Sandviksgatan 2–4, 65100 Vasa, tfn (06) 213 1111. Användaren av Extranettjänsten godkänner i samband med registreringen de villkor som upptas i detta avtal och förbinder sig att följa dem.

2. Ikraftträdande av avtalet, registrering och ändring av avtalet

2.1 Avtalet uppgörs mellan Vasa centralsjukhus och användaren av Extranettjänsten (Parterna).

2.2 Avtalet mellan parterna träder i kraft när användaren av Extranettjänsten har registrerat sig i Vasa centralsjukhus Extranettjänst genom att fylla i registreringsblanketten och välja ett användarnamn och lösenord eller då användaren kommit in i extranettjänsten genom IP-identifiering.

Godkännande av användarvillkoren

Användaren av Extranettjänsten anses godkänna användarvillkoren
(A) i samband med registreringen, eller
(B) redan vid användning av tjänsten. I detta fall förstår och godkänner användaren av extranettjänsten att Vasa centralsjukhus anser att användaren i och med användningen av Extranettjänsten har godkänt användarvillkoren från ifrågavarande ögonblick.

2.3 Förutsättningen för uppkomsten av avtalet är att användaren av Extranettjänsten har angivit korrekta uppgifter i samband med registreringen i Extranettjänsten. Användaren av Extranettjänsten förbinder sig att omgående korrigera sina uppgifter, om de ändras eller om användaren av Extranettjänsten upptäcker att uppgifterna är felaktiga.

2.4 Vasa centralsjukhus kan enligt egen prövning ändra på villkoren i användaravtalet genom att meddela användaren om detta per e-post, post eller via Extranettjänsten. Förändringarna träder i kraft omedelbart då användaren av Extranettjänsten fått kännedom om ändringen. Användaren anses godkänna ändringen om han fortsätter använda tjänsten efter det att ändringen har kommit användaren till kännedom.

3. Rättigheter och skyldigheter för användaren av Extranettjänsten

3.1 Användaren av Extranettjänsten har en begränsad, personlig användarrätt till Extranettjänsten. Användaren av Extranettjänsten förbinder sig att använda Extranettjänsten enbart i sin yrkesroll (Som anställd vid Vasa centralsjukhus eller en kommun eller hälsovårdscentral i Vasa sjukvårdsdistrikt), inte i egenskap av privat person. Vid användning av Extranettjänsten förbinder användaren av Extranettjänsten sig att följa lag, god sed och detta avtal.

3.2 Användaren av Extranettjänsten förbinder sig att hålla sitt användarnamn och lösenord hemligt samt att omgående anmäla Vasa centralsjukhus om användarnamnet eller lösenordet råkat i fel händer eller om användaren av Extranettjänsten upptäcker problem i tjänsten.

3.3 Extranettjänsten samt dess utseende och innehåll är Vasa centralsjukhus egendom. Extranettjänsten innehåller delar som på basis av upphovsrätt, firmarätt, varumärkesrätt, äganderätt och andra eventuella immaterialrättigheter samt i form av företagshemligheter är skyddade. Kunden har inte rätt att dra nytta av dessa delar eller de rättigheter som omfattas av dessa delar utan uttryckligt samtycke som givits på förhand av Vasa centralsjukhus.

3.4 Utan uttrycklig tillåtelse av upphovsman, rättsinnehavare och/eller Vasa centralsjukhus som givits på förhand får användaren av Extranettjänsten inte sprida, publicera, kopiera, göra materialet tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt utnyttja Extranettjänsten eller material som ansluter till tjänsten eller länka Extranettjänsten till någon annan webbplats eller hänvisa till Extranettjänsten eller material som finns i tjänsten. Användaren av Extranettjänsten förbinder sig också att inte sända eller förmedla något material överhuvudtaget via Extranettjänsten som bryter mot lag och god sed, eller att uppvigla eller främja sådan verksamhet.

3.5 Användaren av Extranettjänsten ansvarar för talan som väckts mot Vasa centralsjukhus och dess representanter och eventuella skador, som har sin grund i att användaren gjort sig skyldig till verksamhet som bryter mot avtalet, eller beror på grov vårdslöshet eller försummelse.

4. Syftet med tjänsten, innehållet och verksamheten i tjänsten

4.1 Syftet med Extranettjänsten är att fungera som en informationskanal mellan Vasa centralsjukhus och hälsovårdscentralerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

4.2 Vasa centralsjukhus kan enligt egen prövning ändra innehållet i Extranettjänsten samt tillgången till Extranettjänsten.

4.3 Vasa centralsjukhus kan enligt egen prövning erbjuda användaren av Extranettjänsten möjlighet att förflytta sig till andra webbplatser via länkar som finns i Extranettjänsten. Vasa centralsjukhus ansvarar emellertid inte för att länkarna fungerar, inte heller för kvaliteten eller korrektheten av det material eller tjänster eller annat innehåll som finns att tillgå via dessa länkar.

4.4. Användaren av Extranettjänsten förstår och godkänner att även om Vasa centralsjukhus strävar efter att uppdatera Extranettjänsten så ofta som möjligt kan det förekomma brister. Vasa centralsjukhus ansvarar inte för felaktigheter eller för följderna av de felaktigheter som finns i Extranettjänsten eller i material som finns i tjänsten. Även om Vasa centralsjukhus strävar efter att använda sig av datatrafikförbindelser och datasystem av så god kvalitet som möjligt kan sjukhuset inte säkerställa en fullständigt störningsfri service. Vasa centralsjukhus svarar inte för eventuella problem i Extranettjänsten som beror på eventuella störningar inte heller för att användarens uppgifter förändras eller försvinner.

5. Användarregister för Extranettjänsten

I samband med registreringen i Extranettjänsten uppger användaren av Extranettjänsten sina egna personuppgifter. Denna insamlade information lagras i ett register över användare av Extranettjänsten. Noggrannare uppgifter om användningen av de personuppgifter som insamlas finns i den registerbeskrivning som upprätthålls av Vasa centralsjukhus.

6. Avtalets giltighetstid

Avtalet är i kraft tillsvidare.

7. Uppsägning och hävande av avtalet

Användaren av Extranettjänsten kan enligt egen prövning, när som helst, säga upp detta avtal utan någon särskild orsak genom en anmälan till upprätthållaren. Efter denna anmälan kan användaren av Extranettjänsten inte använda de tjänster i Extranettjänsten som kräver registrering.

Vasa centralsjukhus har rätt att häva detta avtal på grund av följande orsaker:

I) Extranetkunden upptäcks ha angivit felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller har låtit bli att anmäla att uppgifterna har ändrats.

II) Användaren av Extranettjänsten bryter mot bestämmelserna i detta avtal;

III) Extranetanvändarens handlingar under avtalets giltighetstid är sådana, att man rimligtvis inte kan kräva att Vasa centralsjukhus fortsätter avtalet eller om

IV) Vasa centralsjukhus, med myndighets- eller domstolsbeslut, förpliktas att omedelbart avsluta eller väsentligen ändra på någon verksamhet som ansluter sig till Extranettjänsten. Vasa centralsjukhus kan i samband med hävandet av avtalet upphöra att ställa Extranettjänsten till förfogande. Såvida Vasa centralsjukhus, enligt egen prövning, beslutar dra in Extranettjänsten eller väsentligt ändra på den kan Vasa centralsjukhus säga upp avtalet inom en rimlig tid från att Extranetkunden har meddelats om detta.

8. Ansvarsbegränsning

Parterna ansvarar inte för indirekta skador som drabbar varandra.

9. Överföring av avtalet

Extranetanvändaren har inte rätt att överföra avtalet. Vasa centralsjukhus förbehåller sig rätten att överföra avtalet till en tredje part.

10. Lösning av meningsskiljaktigheter

I detta avtal tillämpas Finlands lag. Meningsskiljaktigheter i anknytning till avtalet löses i mån av möjlighet primärt via förhandlingar mellan parterna.