<< Vasa centralsjukhus  I  Vaasan keskussairaala

Käyttöehdot

Vaasan keskussairaala.ekstranet.fi Ekstranet -palvelun käyttäjäsopimus

1. Yleistä

Tämä sopimus (Sopimus) sisältää Vaasan keskussairaalan Ekstranet -palvelun käyttöä koskevat ehdot. Palvelua ylläpitää Vaasan keskussairaala, hietalahdenkatu 2-4, 65100 Vaasa, puhelin: (06) 213 1111. Ekstranet -palvelun käyttäjä hyväksyy rekisteröityessään tämän Sopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan sitä.

2. sopimuksen voimaantulo, rekisteröityminen ja sopimuksen muuttaminen

2.1 Sopimus tehdään vaasan keskussairaalan ja Ekstranet -palvelun käyttäjän välillä (Osapuolet).

2.2 Sopimus tulee voimaan Osapuolten välillä Ekstranet -palvelun käyttäjän rekisteröidyttyä Vaasan keskussairaalan Ekstranet -palveluun täyttämällä rekisteröintilomake ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan tai käyttäjän tultua extranet-palveluun IP-tunnistuksen kautta.

Käyttöehtojen hyväksyminen
Ekstranet -palvelun käyttäjän katsotaan hyväksyvän käyttäjäsopimuksen
(A)  rekisteröityessään, tai
(B) pelkästään käyttämällä Palvelua. Siinä tapauksessa extranet-palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Vaasan keskussairaala katsoo käyttäjän toimesta tapahtuvan Extranet-palvelun käytön muodostavan käyttöehtojen hyväksynnän kyseisestä hetkestä lukien.

2.3 Sopimuksen syntymisen edellytyksenä on se, että Ekstranet -palvelun käyttäjä on antanut oikeita tietoja rekisteröityessään Ekstranet -palveluun. Ekstranet -palvelun käyttäjä sitoutuu viipymättä korjaamaan tietojaan, mikäli niissä tapahtuu muutoksia tai mikäli Ekstranet -palvelun käyttäjä havaitsee niissä virheitä.

2.4 Vaasan keskussairaalalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa käyttäjäsopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta sähköpostilla, postitse tai Ekstranet -palvelun välityksellä käyttäjälle. Muutokset tulevat voimaan heti, kun Ekstranet -palvelun käyttäjä on saanut tiedon muutoksesta. Käyttäjän katsotaan hyväksyvän muutokset jatkamalla palvelun käyttöä tiedon saatuaan.

3. Ekstranet -palvelun käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Ekstranet palvelun käyttäjällä on rajoitettu henkilökohtainen käyttöoikeus Ekstranet -palveluun. Ekstranet -palvelun käyttäjä sitoutuu käyttämään Ekstranet -palvelua vain työroolissa (Vaasan keskussairaalan tai Vaasan sairaanhoitopiiriin alueella sijaitsevan kunnan tai terveyskeskuksen työntekijänä), ei yksityishenkilönä. Ekstranet -palvelun käyttäjä sitoutuu käyttämään Ekstranet -palvelua vain lain, hyvän tavan ja tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

3.2 Ekstranet -palvelun käyttäjä sitoutuu pitämään salassa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa sekä ilmoittamaan välittömästi Vaasan keskussairaalalle, mikäli käyttäjätunnus tai salasana joutuu vääriin käsiin tai mikäli Ekstranet -palvelun käyttäjä havaitsee ongelmia palvelussa.

3.3 Ekstranet -palvelu sekä sen ulkomuoto ja sisältö ovat Vaasan keskussairaalan omaisuutta. Ekstranet -palvelu sisältää tekijänoikeudella, toiminimioikeudella, tavaramerkkioikeudella, yrityssalaisuuksin ja muilla mahdollisilla immateriaalioikeuksilla sekä omistusoikeuksilla suojattuja osia. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyödyntää näitä osia tai niihin sisältyviä oikeuksia ilman Vaasan keskussairaalannimenomaista etukäteen antamaa suostumusta.

3.4 Ekstranet -palvelun käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja/tai Vaasan keskussairaalan nimenomaista etukäteistä lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muutoin hyödyntää Ekstranet -palvelua tai siihen liittyvää aineistoa eikä oikeutta välittää Ekstranet -palvelua toiselle sivustolle tai tehdä mitään viittauksia Ekstranet -palveluun tai sillä olevaan aineistoon. Ekstranet -palvelun käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä tai välittämättä Ekstranet -palvelussa mitään materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

3.5 Ekstranet -palvelun käyttäjä vastaa Vaasan keskussairaalaa ja sen edustajia vastaan nostetuista kanteista ja mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat tämän Sopimuksen vastaisesta toiminnasta, törkeästä huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä.

4. Palvelun tarkoitus, sisältö ja toiminta

4.1 Ekstranet -palvelun tarkoituksena on toimia informaatiokanavana Vaasan keskussairaalan ja Vaasan sairaanhoitopiirin alueella olevien terveyskeskusten välillä.

4.2 Vaasan keskussairaalalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa Ekstranet -palvelua, sen sisältöä sekä saatavuutta.

4.3 Vaasan keskussairaala voi tarjota harkintansa mukaan Ekstranet -käyttäjälle mahdollisuuden siirtyä muille sivustoille seuraamalla Ekstranet -palvelusta löytyviä linkkejä. Vaasan keskussairaala ei kuitenkaan ole vastuussa linkkien toimivuudesta, eikä niitä seuraamalla löytyvien sivustojen, niillä olevan aineiston tai palvelujen tai muun sisällön laadusta tai oikeellisuudesta.

4.4. Ekstranet -palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että vaikka Vaasan keskussairaala pyrkii päivittämään Ekstranet -palvelua mahdollisimman usein, saattaa siinä ilmetä puutteita. Vaasan keskussairaala ei vastaa Ekstranet -palvelussa tai sillä olevassa aineistossa esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista. Vaikka Vaasan keskussairaala pyrkii käyttämään mahdollisimman laadukkaita tietoliikenneyhteyksiä ja tietojärjestelmiä, ei se kykene varmistamaan Ekstranet -palvelun täydellistä häiriöttömyyttä. Vaasan keskussairaala ei vastaa mahdollisten häiriöiden seurauksena mahdollisesti tapahtuvista ongelmista Ekstranet -palvelun toimivuudessa tai Ekstranet -käyttäjän tietojen muuttumisesta tai katoamisesta.

5. Extranet -palvelun käyttäjärekisteri

Rekisteröityessään Ekstranet -palveluun Ekstranet -palvelun käyttäjä antaa itseään koskevia henkilötietoja. Kerätyt tiedot tallennetaan Ekstranet -palvelun käyttäjien rekisteriin. Tarkemmat tiedot kerättävien henkilötietojen käytöstä löytyvät Vaasan keskussairaalan ylläpitämästä rekisteriselosteesta.

6. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

7. Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Ekstranet -palvelun käyttäjä voi harkintansa mukaan milloin tahansa irtisanoa tämän Sopimuksen ilman erityistä syytä tekemällä ilmoituksen ylläpitäjälle. Ilmoituksen jälkeen Ekstranet -palvelun käyttäjä ei pysty käyttämään Ekstranet -palvelun kirjautumista vaativia palveluja.

Vaasan keskussairaalalla on oikeus purkaa tämä Sopimus seuraavien syiden johdosta:

I) Ekstranet -asiakkaan havaitaan antaneen virheellisiä tai puutteellisia tietoja tai tämän jättäneen muuttuneet tiedot ilmoittamatta

II) Ekstranet -palvelun käyttäjä rikkoo tämän Sopimuksen määräyksiä;

III) Ekstranet -käyttäjän toiminta Sopimuksen voimassa ollessa on sellaista, ettei kohtuudella voida vaatia Vaasan keskussairaalaa jatkamaan Sopimusta tai mikäli

IV) viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä velvoitetaan Vaasan keskussairaalaa päättämään jokin Ekstranet -palveluun liittyvä toiminta välittömästi tai olennaisesti muuttamaan sitä. Vaasan keskussairaala voi purkaessaan Sopimuksen päättää Ekstranet -palvelun tarjoamisen. Vaasan keskussairaala voi irtisanoa Sopimuksen kohtuullisen ajan kuluessa Ekstranet -asiakkaalle tehtävästä ilmoituksesta, mikäli Vaasan keskussairaala päättää oman harkintansa perusteella lakkauttaa Ekstranet -palvelun tai muuttaa sitä olennaisesti.

8. Vastuunrajoitus

Osapuolet eivät ole vastuussa toisilleen välillisistä vahingoista.

9. Sopimuksen siirtäminen

Sopimus ei ole siirrettävissä Ekstranet -käyttäjän osalta. Vaasan keskussairaala pidättää itsellään oikeuden siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle.

10. Riitojen ratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin.